01. Σύμβαση Οβιέδο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής

02. Πρόσθετο πρώτόκολλο στη Σύμβαση του Οβιέδο σχετικά με την απαγόρευση της κλωνοποίησης

03.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 596-2009 της 18ης Ιουνίου 2009 (τροποποίηση Οδηγίας 200423 ΕΕ)

04. ΟΔΗΓΙΑ 2004/23/ΕΕ «για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προµήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανοµή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων»

05. ΟΔΗΓΙΑ 2006-17-ΕΚ σχετικά με τη δωρεά, προμήθεια και έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων

06. ΟΔΗΓΙΑ 2006/86/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας, την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων, καθώς και ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων