01. Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3089/2002

02. Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3305/2005

03. Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4272/2014

04. ΝΟΜΟΣ 3089/2002: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

05. ΝΟΜΟΣ 3305/2005: Εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

06. ΝΟΜΟΣ 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014)

07. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2/2008: Ιατρική υποβοήθηση αναπαραγωγής σε άτομα οροθετικά για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας

08. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 36/2008: Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και παρένθετης μητρότητας

09. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 47/2014: Καθορισμός του ακριβούς αριθμού γονιμοποιημένων ωαρίων που μεταφέρονται σε επί μέρους ομάδες υποβοηθούμενων προσώπων, ανάλογα με την ηλικία αυτών και τις ιατρικές ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 20 παρ. 1 εδ. Ιγ του Ν. 3305/2005.

10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 54/2014:Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 1 της απόφασης της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με αρ. 36/2008

11. ΟΔΗΓΙΑ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 45/2008: Δωρεά ωαρίων

12. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/2016: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.

13. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26/2008: Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004)και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)