ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – Steering Committee on Bioethics

01.MEDICALLY ASSISTED PROCREATION AND THE PROTECTION OF THE HUMAN EMBRYO COMPARATIVE STUDY ON THE SITUATION, 1998

02.THE PROTECTION OF THE HUMAN EMBRYO IN VITRO, 2003

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

01.A Comparative Study on the Regime of Surrogacy in EU Member States, 2013

02.2η Έκθεση για την εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ιστών και κυττάρων, 17.6.2011

03.Recognition of parental responsibility biological parenthood v. legal parenthood, i.e. mutual recognition of surrogacy agreements What is the current situation in the MS- Need for EU action, 2010

 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

01. ΓΝΩΜΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ‘ΕΠΙΛΟΓΗΣ’ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, 7 Ιουλίου 2014

02. ΓΝΩΜΗ-ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 9-3-2007

03. ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 28-2-2003

04. ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ‘ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ’ 11-10-2002

05. ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 21-12-2001

06. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10-6-2013

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

01.ΑΠΟΦΑΣΗ 36.2008 Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και παρένθετης μητρότητας

02.ΑΠΟΦΑΣΗ 2.2008 Ιατρική υποβοήθηση αναπαραγωγής σε άτομα οροθετικά για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας

03. ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 28-2-2003

04.ΑΠΟΦΑΣΗ 54.2014 Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 1 της απόφασης 36.2008

05.ΟΔΗΓΙΑ 45.2008 Δωρεά Ωαρίων

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-IFFS

IFFS Surveillance, 2013